專欄作者
Prof. Junhong CHU

Prof. Junhong CHU

Dr. Jie GONG

Dr. Jie GONG

Dr. Tak Zhongqiang HUANG

Dr. Tak Zhongqiang HUANG

Prof. Chun HUI

Prof. Chun HUI

Prof. James Kai-sing KUNG

Prof. James Kai-sing KUNG

Dr. Bingjing LI

Dr. Bingjing LI

Dr. Xi LI

Dr. Xi LI

Prof. Fabrice LUMINEAU

Prof. Fabrice LUMINEAU

Dr. Shuqing LUO

Dr. Shuqing LUO

Dr. Thomas Andreas MAURER

Dr. Thomas Andreas MAURER

Dr. Yi TANG

Dr. Yi TANG

Prof. Junhong CHU

Professor

Dr. Jie GONG

Associate Professor

Dr. Tak Zhongqiang HUANG

MSc(Mktg) Programme Director

Associate Professor

Prof. James Kai-sing KUNG

Sein and Isaac Souede Professor in Economic History

Dr. Bingjing LI

Associate Professor

Dr. Xi LI

BSc(MAT) Programme Director

Associate Director, Institute of Digital Economy and Innovation

Associate Professor

Dr. Thomas Andreas MAURER

Associate Professor